Cartagena 286

Barcelona

Rehabilitació de façanes i coberta en edifici plurifamiliar

Arquitectes: Rafael Ayuso

  • Repicat total de parament, arrebossat i acabat amb morter de calç
  • Reparació de balcons, impermeabilització, pavimentat i substitució de baranes
  • Realització de nou acabat de coberta amb aïllament tèrmic

Vols explicar-nos
el teu projecte?